Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys

Ystradowen Village Hall, Cowbridge Road, Ystradowen, Cowbridge CF71 7SY, UK
Save

Report Abuse

Hi everyone!  (Cymraeg isod 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿)

Our names are Ryan and Lowri. We are really excited to introduce ourselves as the new franchise owners of Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys!

We offer:

- award winning 2 hour baby and child first aid classes in the community which are suitable for new and expectant parents, and their families, carers or anyone interested in learning first aid.
- first aid classes for children aged 3 to 18 which are suitable for nurseries, schools or after school clubs;
- qualification courses including paediatric first aid and first aid at work.

We are both GPs in the local area as well as first time parents to our little girl who has recently turned one. Our daughter has given us a whole new perspective on parenthood. As parents we understand some of the anxieties you may be going through with your own little ones. We both love teaching and would love to be able to share our knowledge and experiences with you in our first aid classes.

We cover a wide area including Llanelli, Swansea, Neath, Port Talbot, Bridgend, Llantrisant, Bridgend, Barry, Caerphilly, Pontypridd, Ystrad Mynach, Aberdare, Merthyr Tydfil and Ebbw Vale. If you would prefer to have a private class from a location of your choice please contact us.

We will regularly post more dates and locations on our Facebook page and on our website:
www.swansea.minifirstaid.co.uk

If you would like a class to be offered through the medium of Welsh please contact us:
📧 [email protected]

We look forward to meeting you all soon! 💚

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Helo 👋 Shwd mae?
Ein henwau ni yw Ryan a Lowri. Rydym yn gyffrous iawn i gyflwyno ein hunain fel perchnogion masnachfraint newydd Mini First Aid Swansea, The Vale & Valleys

Rydym yn cynnig:
- dosbarthiadau cymorth cyntaf babanod a phlant yn y gymuned sydd yn addas ar gyfer rhieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr plant;
- dosbarthiadau cymorth cyntaf i blant oed 3 i 18 sydd yn addas i feithrinfeydd, ysgolion neu grwpiau plant ar ôl ysgol;
- cymwysterau cymorth cyntaf pediatrig a chymorth cyntaf yn y gwaith.

Mae’r ddau ohonom yn Feddygon Teulu yn yr ardal leol yn ogystal â rhieni i ferch fach sydd wedi troi un yn ddiweddar. Mae ein merch wedi rhoi persbectif hollol newydd i ni ar beth yw bod yn rhiant. Fel rhieni rydym yn deall rhai o’r pryderon y gallech fod yn mynd drwyddynt gyda’ch rhai bach eich hun. Mae’r ddau ohonom wrth ein bodd yn addysgu a byddem wrth ein bodd yn gallu rhannu ein gwybodaeth a’n profiadau gyda chi yn ein dosbarthiadau cymorth cyntaf.

Rydym yn cwmpasu ardal eang gan gynnwys Llanelli, Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Llantrisant, Y Barri, Caerffili, Pontypridd, Ystrad Mynach, Aberdâr, Merthyr Tudful a Glynebwy. Os byddai’n well gennych gael dosbarth preifat o leoliad o’ch dewis chi cysylltwch â ni.

Byddwn yn postio mwy o ddyddiadau a lleoliadau yn gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:
www.swansea.minifirstaid.co.uk

Os hoffech i ddosbarth gael ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg cysylltwch â ni:
📧 [email protected]

Contact Information

Post Code
no post code as mobile business
Social Info

Claim Now

Is this your business?

Claim this listing to keep it up to date and promote your business.

Claim This Listing